Werkprogramma Sociale pijler

Aan de Sociale Pijler van het G32-stedennetwerk nemen wethouders deel vanuit de 38 aangesloten steden. Er liggen in het sociale domein de komende jaren belangrijke uitdagingen. Nu de decentralisaties jeugd, WMO en participatie een feit zijn, zullen de komende jaren in het teken staan van doorontwikkeling van de transformatie van het sociale domein. Het gaat hierbij om het grotere beroep dat wordt gedaan op eigen verantwoordelijkheden van burgers voor zorg, werk en bestaanszekerheid. Als gemeentebestuurders moeten we er voor zorgen dat burgers de ruimte en mogelijkheden hiertoe krijgen.

Kennisdelen en verdieping vindt plaats in de themagroepen. De themagroepen zijn agendasettend. De pijlervergaderingen zijn besluitvormend en initiërend. Wanneer uit een discussie binnen de themagroep blijkt dat er behoefte is aan een lobby namens de G32, zal dit worden besproken in de Sociale Pijler. Hier worden afspraken gemaakt, wordt mandaat gegeven aan thematrekkers, worden middelen verdeeld en wordt (bestuurlijke en ambtelijke) capaciteit toegezegd. Juist in deze periode verandering moeten we alert blijven: doen we de juiste dingen en komen ze ten goede aan de inwoners van de steden? Zijn er nieuwe thema’s die opgepakt moeten worden? Dit zijn de steeds terugkerende vragen in de vergaderingen van de Sociale Pijler.

Een aantal themagroepen - zoals de themagroepen Jeugd en WMO - zijn specifiek verbonden met de Sociale Pijler. Andere themagroepen verdiepen zich in thema’s die meer pijler-overstijgend van aard zijn: zoals de themagroep Sluitend aanbod wonen, welzijn en zorg, de themagroep Armoede en schuldhulpverlening, en de themagroep Participatiewet/ sluitende keten van leren werken en ondernemen. Deze themagroepen zijn voornamelijk, maar zeker niet uitsluitend, verbonden met de Sociale Pijler. 

Sommige themagroepen, zoals de themagroepen Veiligheid, Financiën, Europa en Woningmarkt, zijn niet primair gelieerd aan de Sociale Pijler. Wel behandelen deze themagroepen nu en dan onderwerpen, die van belang zijn om te delen binnen de Sociale Pijler. In de Sociale Pijler komen onderwerpen uit alle bovengenoemde themagroepen samen. Hier vindt terugkoppeling plaats en worden verbanden gelegd tussen thema’s en met andere pijlers. En er kunnen nieuwe thema’s ontstaan.

De sociale pijler werkt nauw samen met de VNG, de G4 en het netwerk van directeuren van 100.000+ gemeenten. Daarnaast zal er verder worden geïnvesteerd in de relatie met brancheorganisaties als Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Actiz, e.a.

De Sociale Pijler wil een stimulerende rol vervullen in de kennisontwikkeling en –verspreiding ten aanzien van vraagstukken in het sociale domein. Dat gebeurt door hier aandacht aan te besteden in de vergaderingen, maar ook door kennisbijeenkomsten te organiseren, bijvoorbeeld rond uitvoering of vernieuwing in werkwijzen, maar bij voorkeur rond (brede) kwesties die vanuit de themagroepen komen. Het perspectief van de inwoners is uitgangspunt.

Bestuurders Sociale pijler

 1. Miniatuurvoorbeeld
  Voorzitter Sociale Pijler
  wethouder Jeroen Olthof
  Zaanstad
 2. Miniatuurvoorbeeld
  Vice-voorzitter Sociale Pijler
  wethouder Andries Ekhart
  Leeuwarden

Contact

Voor meer informatie over de sociale pijler kunt u contact opnemen met de secretaris van deze pijler.

Miniatuurvoorbeeld

Marieke Scheermeijer

06 4627 5937
Postadres

Gemeente Zaanstad 
t.a.v. Marieke Scheermeijer 
Postbus 2000 
1500 GA Zaandam