De themagroep WMO werkt aan  de ene kant aan onderwerpen voor de korte termijn: geënt op de actualiteit en anderzijds aan lange termijnthema’s.

Onderwerpen zijn onder meer:

  • De huishoudelijke hulptoelage
  • Inkoop wijkverpleging
  • Macrobudget beschermd wonen
  • Macrobudget Wmo en invoering objectief verdeelmodel
  • Trekkingsrecht PGB

Thema’s voor de transformatie zijn onder andere:

  • Doorontwikkeling wijkgericht werken
  • Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars
  • Kwaliteit
  • De hele keten GGZ 

Zowel de thema’s voor de korte als lange termijn kunnen veranderen wanneer de behoefte verandert.

Wethouder Nelleke Vedelaar (Zwolle) is de bestuurlijk trekker van de themagroep WMO.